Quantcast

Some chapters have image errors, we are trying to fix them. Sorry for the inconvenience

I Became a Big-Shot on the Heavenly Leaderboard
I Became a Big-Shot on the Heavenly Leaderboard
Read Now

I Became a Big-Shot on the Heavenly Leaderboard

Other name: 从不出手的我混成天榜大佬; Cong Bu Chushou De Wo Huncheng Tian Bang Da Lao; I Never Take Action, Yet I Was Ranked as One of the Strongest On the Skyboard; I Never Take Action And Become a Big Boss in the Sky; Chưa Từng Xuất Thủ Ta Lăn Lộn Thành Thiên Bảng Đại Lão; Cóng Bù Chūshǒu De Wǒ Hǔnchéng Tiān Bǎng Dà Lǎo; Me convertí en un pez gordo en la tabla de clasificación celestial; Ta Chưa Từng Ra Tay Nhưng Vẫn Là Đại Lão Trên Thiên Bảng!; Ta Chưa Từng Ra Tay Những Vẫn Là Đại Lão Trên Thiên Bảng!; Từ Một Kẻ Án Binh Bất Động, Ta Trở Thành Thiên Bảng Đại Lão

Description

Updating

Chapters

Comments

  • Disqus ()

Tags